Almindelige forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for arbejde udført af Revsbæk Revision.

Omfang

Vi tilbyder assistance indenfor regnskab, revision, review, skat og rådgivning for selvstændige og selskabet samt i et vist om fang for private, fonde og foreninger samt lønmodtagere. Hvor der er behov for indhentning af særlig ekspertbistand vil vi forestå dette.

Tavshedspligt

Vore medarbejdere er underlagt tavshedspligt efter gældende regler og alle henvendelser behandles under iagttagelse af tavshedspligten. For at undgå økonomisk støtte til terror m.v. er revisorer underlagt krav om at vi skal indhente oplysninger om kundens identitet. Det betyder f.eks. at vi kan bede om at få kopi af sygesikringsbevis eller lignende.

Korrespondance

Korrespondance vil normalt ske pr. e-mail, som vi også benytter til at udveksle dokumenter. Vi krypterer ikke e-mails, udover de krav som det offentlige måtte stille, f.eks. når der fremkommer personnumre og andre kritiske data i en e-mail.

Opbevaring

Materiale opbevares som udgangspunkt indtil kunden ønsker disse retur, eller der er gået 5 år (i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovens regler herfor). Er bilags- og andet materiale ikke afhentet inden 5 år vil materialet blive destrueret på et tidspunkt uden videre.

Afregning og betaling

Afregning sker som hovedregel efter medgået tid til arbejdet og der afregnes som udgangspunkt efter arbejdet er afsluttet. Der kan dog a/contofaktureres når, arbejdet løber over længere tid. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, hvorefter der tillægges rente efter rentelovens regler. Rykkerskrivelser pålægges gebyr.

Forsikring og ansvar

Kontoret er forsikret via Dahlberg Assurance i overensstemmelse med lovgivningens regler for registrerede revisorer.

Forening og kontrol

Vi er regler medlem af brancheforeningen FSR – Danske revisorer som stiller krav til
revisorvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden underkastet lovgivningen og FSR – Danske revisorers regler om klageadgang over revisorer. Vi er underkastet Erhvervsstyrelsens kontrol og overholder de lovpligtige kvalitetsstyringsstandarder samt krav til revisorers efteruddannelse.

 

Persondata

Uddrag af vores aftalebetingelser:

“Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

Revsbæk Revision er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At formålet med behandling af dine personoplysninger er (jf. det som er aftalt i denne aftale) at yde revision, review og assistance med opstilling af regnskab og handlinger som følger naturligt heraf, samt at rådgive om skatteregler og virksomheds-drift i bred forstand, budgettering samt holde dig orienteret om nyheder og muligheder, som vi skønner, har din interesse. Vi indsamler alene nødvendige oplysninger til ovennævnte formål.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale, lovgivning eller undertiden samtykke. At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige som navn og kontaktdetaljer, fortrolige som CPR.nr. og indkomstforhold. At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere offentlige myndigheder efter aftale med dig, din bank efter aftale med dig og databehandlere. At nogle af vores underdatabehandlere kan beliggende udenfor EU/EØS – i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har indsigts- og rettelsesret. Du har ret til sletning. Vores generelle slettepolitik er følgende: 5 hele regnskabsår, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode.

Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. Vi skønner, at indkomstforhold og formueforhold – herunder fordelinger -, skøder, ejeraftaler/interessentskabsaftaler, skilsmisse og bodeling skal opbevares i 10 år som dokumentation og beregningsgrundlag.

Du har ret til begrænsning af behandling. Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du kan få udlæst regnskabsposter og eller åbningsbalance i csv format med henblik på import i et andet regnskabsprogram. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk”