Timepris og ydelser

Hvad koster revisor?

Intet kommer af intet. Som revisorer lever vi af at sælge vores viden og vores tid. Andre varer har vi ikke. Derfor bliver vores honorar afregnet efter den tid, som vi bruger på opgaverne, altså efter en timepris. Så på spørgsmålet: Hvad koster revisor? er svaret: Det afhænger af opgaven. Men, her er nogle eksempler.

Timepris: Hvad koster revisor

Hos os er timeprisen p.t. for den autoriserede revisor kr. 725 – 1.275 pr. time, for revisorer kr. 550 – 750 pr. time, for revisorassistenter kr. 475 – 650 pr. time og for bogføring kr. 400 – 500 pr. time. Den samlede pris afhænger af sværhedsgraden på arbejdet, hvor tilgængeligt materialet er og hvem der laver det (mere for erfarne revisorer, mindre for elever). Alle priser er excl. moms.

Nogle vil synes at den timepris “lyder højt,” andre at det er lavt, men man betaler for det arbejde man får lavet – og naturligvis vores professionelle faglighed.

Vi fakturerer på baggrund af medgået tid x vores timepris. Intet andet. Du betaler for det vi har lavet, hverken mere eller mindre og vi søger altid at lave et mix af medarbejdere på sagen, så arbejdet udføres hurtigst og mest effektivt. Derunder også så meget som muligt automatisk, uden at man slår hovedet fra af den grund.

Hvad koster revisor: Vejledende priser:

Timepris: Hvad koster revisor

Hvad koster revisor?

Vi giver gerne et overslag. Som vejledende priseksempler kan nævnes:

Regnskab, indberetning og selvangivelse (assistance) for et mindre  selskab, kr 4.500 – 6.000.

Regnskab, indberegning, selvangivelse og review for et mindre driftselskab kr. 8.000 – 14.000.

Regnskab, indberetning, skat og review for en mindre personlig virksomhed kr. 8.000 – 14.000.

Regnskab, indberetning, skat og revision for et mindre driftselskab kr. 12.000 – 17.000.

Regnskab, indberetning, skat og revision for et holdingselskab kr. 5.500 – 7.000.

Bogføring, rådgivning og andet arbejde afregnes efter tid, men det kunne være:

Bogføring og kvartalsmoms for en virksomhed med 200 bilag pr. kvartal kr. 1.200 – 1.700.

Bogføring og halvårsmoms for en virksomhed med 500 bilag pr. halvår kr. 1.400 – 2.400.

Alle priser excl. moms.

Hvad får man så for det?

Når det gælder regnskabs-pakken: Vi laver regnskabet, giver det en revisorerklæring, skattebilag og indberetter til SKAT og Erhvervsstyrelsen så alt er fulgt til dørs. Normalt sender vi også et udkast til regnskab, så vi kan drøfte regnskab/skat med dig før det gøres færdigt.

Men, for der jo et: Men, de priser forudsætter naturligvis at det materiale vi får er i rimelig stand. Hvis vi får en sæk med bilag, så hjælper vi gerne med at få bogført og sammensat et regnskab med god kvalitet. Men, så tager det lidt længere tid.

Nogle revisorer og bogholdere annoncerer med helt faste priser. Det gør vi ikke, for der skal være plads til at vi kan give rådgivning, hvis det er nødvendigt og at få tingene gjort bedst muligt, ikke bare efter en skabelon, hvor en maskinrobot selv sætter nogle konti sammen og “så er det nok rigtigt”.

Vi giver gerne et overslag, men er du kun ude efter en pris for at presse din nuværende revisor ned i pris (fair nok), men ikke seriøst ønsker at skifte, så lad høfligst være med at spilde både din og vores tid.

Hvad laver vi:

Vi tilbyder bl.a. følgende:

 • Revision og review både for selskaber og personlige virksomheder.
 • Regnskab og selvangivelse for personlige virksomheder.
 • Opstilling af årsregnskabet, når det gælder selskaber og indberetter til Erhvervsstyrelsen, samt alt vedrørende selskabets selvangivelse, udbytteindberetning m.v. fra start til slut.
 • Opstiller og reviderer projektregnskab.
 • Foreningsregnskaber.
 • Skatterådgivning.
 • Budgetlægning.
 • Bog bogføring og moms.
 • Lønkørsel.
 • Genoptagelsessager for selskaber
 • Taxierklæringer
 • og meget mere.

Lidt om revisorer

Ordet revision kommer fra latin og betyder “efterse” og i flg. ordbøgerne er en revisor en “regnskabskyndig person der gennemgår og kontrollerer regnskaber,” men revisorer kan meget mere end det.  Udover regnskaber så arbejder vi meget med skatteberegning og –rådgivning, budgetter, estimater og virksomhedsrådgivning i det hele taget. Noget revisorarbejde er i sagens natur “bagudrettet”, at se på fortiden, men meget revisorarbejde handler om at planlægge fremtiden og skabe værdi for virksomheden.

Godkendte revisorer

Der findes grundlæggende to typer af revisorer i Danmark: Det er de godkendte revisorer  som er godkendt i henhold til Revisorloven, og så er der ”alle andre” der bruger titlen revisor.

Titlen revisor er ikke en beskyttet titel, d.v.s. alle kan i princippet kalde sig revisor, uanset uddannelse, men det er kun to kategorier af revisorer, som er offentligt godkendte som i en lang række tilfælde har eneret på at skrive under på erklæringer.

Det er de statsautoriserede revisorer og de registrerede revisorer. Disse to grupper af revisorer og har f.eks. eneret på at underskrive erklæringer med sikkerhed, f.eks. på årsrapporter til Erhvervsstyrelsen og en række erklæringer til offentlige myndigheder. Hvis du har et selskab, der får revision eller review, skal det altså være en godkendt revisor som skriver under.

For at blive godkendt revisor er der krav om en længerevarende uddannelse og der er regler om efteruddannelse. Godkendte revisorer skal have mindst 120 timers efteruddannelse i løbet af 3 år, så man er sikker på at revisor altid er up to date med sin faglige viden.

Desuden skal godkendte revisorer kvalitetskontrolleres af Erhvervsstyrelsen, så myndighederne er sikre på at revisor har et kvalitetsstyringssystem og bruger kvalitetssikring for at sikre et højt fagligt niveau.

At vi på Revsbæk Revision er godkendt revisor er din sikkerhed for, at det faglige arbejde er i orden og at arbejdet lever op til de standarder som kræves og forventes af en revisor.

Hvad laver revisorer?

De traditionelle arbejdsområder for en revisor er at lave årsregnskaber samt udføre revision eller review (gennemgang) af regnskaberne og give regnskaberne et kvalitetsstempel ved at skrive en revisorerklæring. Dertil kommer normalt at lave et skattebilag og en selvangivelse – samt at beregne skatten.

Men, derudover udfører vi virksomhedsrådgivning på en række områder. Revisorer hjælper med at lave budgetter, skatterådgivning og rådgivning om virksomhedens eller indehaverens økonomi i øvrigt samt virksomhedsomdannelse.

Vi laver også praktisk bogføring og momsregnskaber og kan hjælpe med en række praktiske ting omkring indberetning af skat og moms, løn, lønsystemer o.s.v.

Vores kunder er typisk mindre selvstændige, anpartsselskaber og aktieselskaber, samt foreninger og fonde.

Opgaverne er mange, men vi bestræber os på altid at skabe merværdi for kunden. At lægge tal sammen kan de fleste, men vi skal bagom tallene for at give ikke bare et regnskab, men rådgivning som virksomheden kan bruge til noget.

Lidt om en revisorerklæring

Når vi har lavet et årsregnskab får regnskabet en revisorerklæring (revisorpåtegning) om hvad vi har lavet og vores konklusion. Det handler altsammen om sikkerhed. Hvor sikker man kan være på at tallene i regnskabet er rigtige.

Der findes lidt forenkelt sagt 4 typer af erklæringer, alt efter hvor dybt revisor har gennemgået regnskabet og hvor sikker revisor er på regnskaber.

Revision:

Den fineste påtegning er en revisionspåtegning, hvor revisor skriver at regnskabet er retvisende. Så er regnskabet gennemgået grundigt og vi skriver under på at vi mener tallene er i orden. Revision er det mest omfattende, men tager selvfølgelig også mest tid. Til gengæld har regnskabet høj troværdighed, både skat, i banken og hos dem som i øvrigt læser regnskabet og bruger det til at vurdere din virksomhed. Beregningsmæssigt mener man at revision giver 95%-96% sikkerhed.

Grafik over revisors erklæringer

Gennemgang (review):

Som en mellemvare kan man få et review (gennemgang). Så skriver revisor i sin erklæring at vi ikke har fundet væsentlige fejl. Review er mindre omfattende end revision – og dermed hurtigere og billigere – men du får altså heller ikke helt så meget sikkerhed for at alle tallene i regnskabet er OK.

Der kan godt være mindre fejl, men ikke væsentlige fejl. Review er normalt tilstrækkeligt for de fleste enkeltmandsvirksomheder og små selskaber. Gennemgang giver ca. 55%-60% sikkerhed.

Udvidet gennemgang:

Som en særlig dansk ting, kan man få et udvidet gennemgang. Det er et review, men med faste udvalgte checkpunkter. F.eks. henter revisor altid tingbogsoplysninger og en engagementsforspørgsel hos banken. Sandt at sige det, så tror vi ikke her på kontoret at det produkt har en stor fremtid. Mange vil kunne nøjes med et review og vil man været helt sikker, så skal man alligevel vælge revision. Udvidet gennemgang vægter ca. 70%-75% sikkerhed.

Regnskabsmæssig assistance:

Den fjerde kategori er regnskabsmæssig assistance.” Her opstiller revisor regnskabet som det skal opstilles jf. lovgivningen, men undersøger intet, og vi mener: Intet. Lidt populært sagt kan man være sikker på at huset er korrekt bygget, men vi garanterer ikke mod råd i træværket.

Vi laver ingen afstemninger og kontrol. Derfor skriver vi også i revisorerklæringen at der er “ingen grad af sikkerhed”. Regnskabet kan altså godt være piv-forkert. Til gengæld er det i sagens natur hurtigt og billigt. Omvendt: Hvis revisor ser noget som er åbenlyst forkert, ja så tager man kontakt til kunden og spørger til det, så det kan blive rettet.

Kan man så bruge det til noget? Ja i små overskuelige regnskaber, eller hvis man selv er meget sikker på tallene, så kan assistance være helt fint, for så har man kun brug for at være sikker på at opstillingen og indberetningen er korrekt. Og, så er det jo normalt også sådan at ser vi en fejl i materialet, ja så siger vi det til kunden så den kan blive rettet. Regnskabsmæssig assistance giver, ja det siger sig selv: 0% sikkerhed.

Andre opgaver

Det handler ikke om regnskaber det hele. Vi kan også lave revisorerklæring på vurderinger ved stiftelse af selskab, genoptagelsessager, omdannelse fra IVS til ApS og en lang række andre opgaver, hvor der er brug for en revisorerklæring. Det kan også være til Trafikstyrelsen, A-kassen, eller en vurdering af virksomhed. Alle steder, hvor der er brug for en revisorerklæring, giver den sikkerhed som ligger i, at der har været en godkendt revisor inde over. Disse arbejder kører vi også efter timepris.

Almindelige forretningsbetingelser (i uddrag)

For alle opgaver laves der en aftale med vilkår og betingelser. Vi anvender typisk e-mail til kommunikation og mail krypteres ikke.

Vi skal have adgang til kundens skattemappe via tastselvkode eller autorisation og skal enten have al bogføring tilsendt (evt. mail) eller have adgang til kundens bogføring f.eks. til bogføringsprogram/lønprogram/andet via nettet så vi selv kan trække oplysninger.

Revsbæk Revision er forsikret hos Lloyd via Dahlberg assurance og ansvarlig efter almindelige retningslinier for revisoransvar. Kunden er ansvarlig for de oplysninger og det materiale som vi modtager som grundlag for vort arbejde.

Læs mere om vores almindelige forretningsbetingelser.