Hvad er review?

Kan du bruge review af regnskabet?

Vil du ikke have dit regnskab revideret, men trods alt gerne vil have professionelle øjne på, så er et review (gennemgang) af regnskabet.

Review er ikke lige så omfattende som revision, men for langt de fleste mindre selskaber, er det alt rigeligt. Nogle omtaler review som en “revision light.” Det er ikke rigtigt, for revisor laver noget andet i et review end revisionen, men det er stadig en vis sikkerhed for regnskabets tal.

Et review giver sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlige fejl

Et review giver sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlige fejl

Sikkerhed i review

Hvor revision giver ca. 95%-96% sikkerhed for at regnskabet er troværdigt og pålideligt, så siger man fagteknisk at et review giver ca. 55%-60% sikkerhed. Det er jo mindre end revision og arbejdet er også mindre omfattende (og regningen derfor mindre).

Når revisor laver et review laver man mindre fysisk kontrol af bilag etc. end ved revision, men til gengæld mere analyse på om tallene kan være rigtige. Finder revisor noget som ser besynderligt ud, spørger man virksomheden for om det skal rettes.

Konklusionen: Ingen væsentlige fejl

Den konklusion som revisor skriver i erklæringen er derfor også anderledes end ved revision. I erklæringen om revision skriver vi, at revisor mener regnskabet er retvisende, altså en positiv erklæring. Erklæringen om review er en anden formulering. Man siger: “Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. ….. samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret …… i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Det er sådan en lidt bagvendt måde at skrive tingene på, men forståelsen er at regnskabet er sandsynligvis OK. Der kan godt være mindre fejl, men vi har ikke fundet noget som gør, at vi tror regnskabet ikke er retvisende.

Det giver regnskabslæseren en vis sikkerhed for at den ikke er gal med regnskabet. Revisor står ikke inde for at regnskabet er retvisende; men har på den anden side, ikke fundet ting som gør, at regnskabet ikke skulle være det. Med andre ord: Det er sikkert OK.

En god løsning for mindre virksomheder

Det som de fleste virksomheder gerne vil have, er et regnskab som er i orden – eller i hvert fald ikke et regnskab som man risikerer er fuldt af fejl. Både fordi man selv skal bruge regnskabet til at se, hvordan det går. Dels fordi det måske skal i banken, eller indleveres til Erhvervsstyrelsen eller, om ikke andet, fordi regnskabets tal jo er baggrunden for at der skal laves en selvangivelse. Så er det rart, at de væsentligste fejl og mangler er rettet.

Derfor er et review en god løsning for selvstændige og mindre selskaber, når man på den ene side vil slippe for den store regning for revision, men på den anden side gerne vil have en fagmand til at kigge over skulderen. Det er en meget dansk model, om man så må sige: Ikke for meget og ikke for lidt.

Hvis der er fejl i regnskabet

Nogle gange kommer man ud for, at vi finder fejl og mangler i et regnskab. Normalt bliver de rettet, men i sjældne tilfælde så er virksomhedens ledelse uenig, eller man kan ikke få god nok dokumentation. Så kan man også i review skrive forbehold, eller måske en afkræftende konklusion.

Fluebenet på selvangivelsen

Når revisor har lavet gennemgang af regnskabet, så sætter man også hak i den rubrik på selvangivelsen som hedder at der har medvirket revisor og at der gennemført review. Så ved SKAT altså også, at der har været revisor med

Hos Revsbæk Revision kan vi hjælpe med både regnskabet og naturligvis review på regnskabet.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.